عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 24
دیروز : 1
بازدید کل : 8929
دمنوش چاي دارچين

1- تقويت كننده ي سيستم ايمني بدن

پژوهش ها نشان مي دهد كه دارچين غني از پلي فنول و پروآنتوسيانيدين است. خواص ضد باكتريايي و ضد ويروسي عصاره ي دارچين به تقويت سيستم ايمني بدن كمك مي كند. در پژوهشي تأثير عصاره ي دارچين روي موش هاي آزمايشگاهي بررسي شد. عصاره ي دارچين در دوزهاي 10ميلي گرم بر كيلوگرم و 100 ميلي گرم بر كيلوگرم مصرف شد. نتايج نشان داد كه دوز 10 ميلي گرم بر كيلوگرم فقط باعث افزايش سطح سرم ايمنوگلبولين شد در حالي كه دوز 100 ميلي گرم بر كيلوگرم مرگ و مير پاستورلا مالتوسيدا (باكتري گرم منفي) را به ميزان 17 درصد كاست. اين نتايج همچنين باعث افزايش ضريب بيگانه خواري، چسبندگي نوتروفيل، سطح سرم ايمونوگلوبولين و ارزش تيتر آنتي بادي شد.

2- ضد التهاب و تسكين دردهاي عضلاني

پژوهش ها نشان مي دهد كه خاصيت ضد التهابي دارچين به دليل وجود تركيب سينامالدئيد آن است. سينامالدئيد فعاليت فاكتور KB در سلول هاي ايمني را مهار مي كندپژوهش ها نشان مي دهد كه تركيبات سينام آلدهيد، اوژنول و تركيبات ترپني دارچين مسكن و آرام بخش استاوژنـول، متابوليسم آراشيدونيك اسيد و آزادسـازي هيستامين و در نتيجه التهاب را مهار مي كندتركيبات ترپني هم مهاركننده ي متابوليسم اسيد آراشيدونيك و آنزيم نيتريك اكسايد هستند. در نتيجه، دارچين و تركيبـات آن مي توانند روي سيـستم اعـصاب مركزي اثر گذاشته و سبب كاهش درد شوند. تحقيقات نشان مي دهد كه اوژنولِ دارچين خاصيت مهار كنندگي آنزيم نيتريك اكـسايد سنتتاز را دارد و از طريق رها سازيNO  كه يك ميانجي شناخته شده ي درد است، موجب مهار دردهاي حاد و مزمن مي شود. در تحقيقات ثابت شده است كه اوژنول اثر ضد درد دارد. بر مبناي تحقيقاتي ديگر، اوژنول سبب مهار ورود كلسيم بـه داخل سـلول مي گردد و از اين راه باعث مهار رهاسازي نوروترانسميترهاي دخيل در انتقال پيام درد از پايانه ي فيبرهاي آوران درد در شاخ خلفي نخاع مي‏ شود. پژوهشها روي لينالول از تركيبات منوترپني دارچين، نـشان مي دهد كـه ايـن تركيـب بـا اثـر روي رسپتورهاي اوپيوئيدي، اثـر ضـد درد ايجاد مي كند. همچنين لينالول با باز كردن كانالهاي پتاسيمي سبب ايجاد پتانسيل مهاري در نورون هاي سيستم عصبي مركزي مي شود.

3- تنظيم قند خون

پژوهش ها نشان مي دهد كه دارچين آنزيم هاي گوارشي متعددي مانند آلفا گلوكوزيداز، سوكراز و آميلاز پانكراس را مهار مي كند. دارچين، از طريق مهار اين آنزيم ها، ورود گلوكز به جريان خون را كاهش داده و از ترشح بيش از حد انسولين جلوگيري مي كند. تركيب متيل هيدروكسي چالكون پليمر (MHCP) اثرات ضد ديابتي دارد و با تقليد از عمل انسولين بر سلول هاي چربي عمل مي كند. اثر دارچين بر جذب گلوكز و گليكوژن وابسته به دوز مصرفي است. مطالعات انساني نشان مي دهد پس از مصرف دارچين سطح قند خون كاهش مي يابد كه گاه بر متابوليسم چربي ها هم تأثيرگذار است. در سال 2006 پژوهشي در نشريه ي مراقبت ديابت منتشر شد. برپايه ي اين پژوهش، مصرف دوزهاي مختلف دارچين (1، 3 و 6 گرم) در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 به مدت 40 روز باعث بهبود سطح قند خون ناشتا و همچنين چربي خون در اين افراد شد. پژوهش ديگري توسط لو و همكاران در سال 2012 انجام شد. در اين تحقيق به 66 فرد مبتلا به ديابت نوع 2، 120 ميلي گرم و يا 360 ميلي گرم عصاره ي دارچين همراه با سولفونيل اوره(داروي خوراكي ديابت) به مدت 3 ماه داده شد. نتايج نشان داد كه سطح HbA1c و قند خون در گر.هي كه دارچين دريافت كردند به طور چشمگيري كاهش يافت. يافته هاي تحقيقاتي حاكي از آن است كه مصرف دارچين در كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 موثر است. براساس يافته هاي منتشر شده در مجله ي تحقيقات باليني، مصرف دارچين تا 6 گرم در روز گلوكز سرم، تري گليسيريد، كلسترول LDL و كلسترول كل را در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 كاهش مي دهد.

 4- افزايش ميل جنسي

در پژوهشي اثر عصاره ي دارچين بر ساختار بافت بيضه و تعداد سلول هاي جنسي در موش هاي كوچك آزمايشگاهي بررسي شد. عصاره ي هيدروالكلي دارچين در دوزهاي مختلف (50 ،100، 200 و 400 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در مدت 48 ساعت) تهيه و به روش درون صفاقي به مدت 20 روز به گروه هاي تيمار تزريق شد. نتايج نشان داد كه ميزان اسپرماتوسيت‌هاي اوليه و اسپرماتوزوئيدها در دوزهاي 100، 200 و 400 ميلي‌گرم بر كيلوگرم نسبت به گروه شاهد تفاوت معني‌داري داشت. همچنين غلظت هورمون هاي LH و FSH با افزايش دوز تزريقي افزايش يافت و بيشترين افزايش در دوزهاي 200 و 400 ميلي گرم بر كيلوگرم بود. يافته‌هاي اين مطالعه نشان‌دهنده ي تأثير مثبت عصاره ي دارچين بر سيستم توليد ‌مثل جنس نر، به دليل افزايش معني‌دار در تعداد سلولهاي جنسي است. در بخش زيست شناسي دانشگاه بغداد پژوهش ديگري انجام شد و تأثير دارچين بر باروري موش هاي نر به آزمايش گذاشته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه مصرف 0/1 ميلي ليتر عصاره ي آبي دارچين به مدت 30 روز، بر تحرك و غلظت اسپرم ها به ميزان چشمگيري مي افزايد. به طوري كه بر غلظت آن، از  (ml/106X1 .2در گروه شاهد به (ml/106X4 .3در موش هاي تيمار شده افزوده شد. همچنين درصد اسپرم هاي زنده از 89/2 درصد در گروه هاي شاهد به 92/8 درصد در موش هاي نر تيمار شده افزايش يافت. برپايه ي نتايج اين مطالعه، مصرف روزانه ي عصاره ي آبي دارچين به مدت 30 روز باعث بهبود كيفيت اسپرم ها و بهبود عملكرد توليد مثل در موش ها مي شود.

5- تنظيم فشار خون

پژوهشي، منتشر شده در مجله ي آمريكايي تغذيه در سال 2006 ، نشان مي دهد، دارچين به كاهش فشار خون سيستوليك و دياستوليك، به خصوص در افراد مبتلا به ديابت كمك مي كند. برمبناي اين پژوهش، مصرف روزانه نصف قاشق چاي خوري دارچين به كاهش سطح فشار خون كمك مي كند. در يك كارآزمايي باليني بر روي 58 فرد مبتلا به ديابت نوع 2 نشان داده شد كه مصرف روزانه 2 گرم دارچين فشار خون و قند خون را كاهش مي دهد. مطالعه ي ديگري در سال 2006 مشخص كرد كه دارچين فشار خونِ موش هاي مبتلا به فشار خون بالا را كاهش مي دهد. پژوهشي باليني در دانشگاه تورنتو بين سال هاي 2000 تا 2012 نشان مي دهد كه مصرف كوتاه مدت دارچين فشارخون سيستوليك را تا 5 ميلي متر جيوه و فشار خون دياستوليك را به طور متوسط تا 2/6 ميلي متر جيوه كاهش مي دهد. در پژوهشي ديگر، مصرف روزانه 1200 ميلي گرم دارچين در 59 فرد مبتلا به ديابت نوع 2، پس از 12 هفته فشار خون سيستوليك را تا 3/4 ميليمتر جيوه كاهش داد. 

6- ضد سرطان

پژوهشي نشان مي دهد كه سينامالدئيد دارچين خاصيت ضد سرطاني دارد. براساس نتايج اين پژوهش، دوزهاي مختلف دارچين مي توانند رشد سلول هاي سرطان دهانه رحم را تغيير دهند. آنتي اكسيدان هاي دارچين از بدن در برابر آسيب DNA، جهش سلولي و رشد تومورهاي سرطاني محافظت مي كنند. برپايه ي نتايج اين پژوهش ها، دارچين سلول هاي سرطاني را به خود تخريبي يا مرگ سلولي هم تشويق مي كند.

قیمت : 15,000 تومان