عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 17
دیروز : 9
بازدید کل : 8564
چاي جنسينگ وعسل

1- تقويت ميل جنسي

در سال 1998، اثر جنسينگ آمريكايي بر رفتار مقاربت جنسي در رت نر مطالعه شد و نتايج آن در مجله Physiology & Behavior به چاپ رسيد. رت بالغ نژاد Sprague-Dawley، با 10، 50 يا 100 ميلي گرم/ كيلوگرم جنسينگ آمريكايي يا يك روغن كنجد حامل به صورت خوراكي به مدت 28 روز تحت نظر قرار گرفتند و پارامترهاي رفتار مقاربت جنسي سنجيده شد. رت هاي نر درمان شده با جنسينگ كاهش معني داري در تأخير بروز رفتارهاي مقاربتي از خود نشان دادند. در تمامي دوزهاي جنسينگ سطوح پرولاكتين پلاسما به طور معني داري كاهش يافته بود. اين نتايج نشان مي دهند كه جنسينگ آمريكايي به طور معني داري بروز رفتار مقاربتي را تسهيل مي كند. ممكن است اثر جنسينگ آمريكايي در تحريك رفتار مقاربتي در رت نر به دليل اثر آن در انتقال عصبي دوپامينرژيك باشد. 
مطالعات اخير روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داده اند كه هر دو جنسينگ آسيايي و آمريكايي عملكرد ميل جنسي و گرايش جنسي را افزايش مي دهند. اين اثرات جنسينگ ممكن است به دليل تغييرات در ترشح هورمون نباشد، بلكه به سبب اثرات مستقيم جنسينگ يا تركيبات جينسنوزيدي بر سيستم عصبي مركزي و بافت هاي گونادال (اندام هاي توليد مثليِ توليد كننده سلول جنسي) باشد. همچنين درمان با جنسينگ آمريكايي برسيستم عصبي مركزي اثر مي گذارد و به طور معني داري فعاليت كاتكول آمين هاي هيپوتالاموسِ درگير در تسهيل رفتار گرايش جنسي و ترشح هورمون را تغيير مي دهد. 

2- بهبود عملكرد عصبي- شناختي

 در سال 2010، مطالعه اي بر روي اثر جنسينگ آمريكايي بر عملكرد عصبي- شناختي انجام شد و نتايج آن در مجله (Psychopharmacology (Berl به چاپ رسيد. جينسنوزيدهاي جنسينگ آمريكايي، خواص افزايش دهنده عملكرد شناختي در انسان را نشان داده اند. به اين منظور در يك آزمايش تصادفي بين 32 بزرگسال جوان سالم، اثرات 3 غلظت (100، 200، 400 ميلي گرم) از جنسينگ آمريكايي استاندارد شده با 10/65 درصد جينسنوزيد، بر خلق حاد، عملكرد عصبي شناختي و قند خون ارزيابي شد. به دنبال مصرف جنسينگ، بهبود قابل توجهي در عملكرد حافظه كاري (WM) مشاهده شد. عملكرد حافظۀ فضايي هم با تمامي دوزها بهبود يافت. بر اساس اين مطالعه، افزايش قواي "حافظه كاري" به دنبال تجويز جنسينگ آمريكايي به اثبات رسيد. اين اثرات، متمايز از جنسينگ آسيايي هستند و نشان مي دهد كه ويژگي هاي "اثرگذاري بر ذهن و رفتارِ" جنسينگ آمريكايي به طور معني داري به پروفايل هاي جينسنوزيد بستگي دارد. 

3- بهبود سرماخوردگي

 عصاره هاي غني از پلي ساكاريد جنسينگ، تكثير سلول هاي طحال و فعاليت ماكروفاژها در كشت هاي سلولي را افزايش مي دهد، همچنين سبب افزايش تحريك ايمونوگلوبين، IgG(G، عامل مقاومت بدن نسبت به عفونت) در موجود زنده و توليد فاكتور نكروز توموري (TNF، يك ميانجيگر براي محافظت بدن در برابر عفونت و بدخيمي) از ماكروفاژها مي شود. در آزمايشات انجام شده، ماكروفاژهاي تيمار شدة موش با عصاره ي جنسينگ آمريكاييِ حاوي 10 درصد جينسنوزيد، بيان نيتروز اكسيد ناشي از ليپو پلي ساكاريدها را مهار كرد.

4- افزايش انرژي و مقاومت بدن

 جنسينگ آمريكايي، يك تونيك (نيروزا) كلي و آداپتوژنز (يا سازش زا، كه سبب افزايش مقاومت و سرزندگي جسماني مي شود)، براي حفظ مقاوت بدن نسبت به عوامل نامطلوب و هوموستازي است و سبب افزايش عملكرد فيزيكي و جنسي، افزايش نشاط، كاهش استرس و جلوگيري از پيري مي شود. اين اثرات از طريق اثر بر محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-آدرنال و محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-گنادال يا به طور كلي از طريق اثرات آنتي اكسيداني يا جذب اكسيژن و گلوكز سلوليِ افزايش يافته، ايجاد مي شوند. 

5- تقويت حافظه

يافته ها نشان مي دهند كه جينسنوزيدِ Rb1، كه يك ساپونين در جنسينگ آمريكايي است، اثرات مفيدي بر حافظه و يادگيري دارد و ظاهرا اين كار را از طريق اثر بر سيستم كلروژنيك انجام مي دهد. در مطالعات هيبريداسيون نشان داده شد كه Rb1 ، بيان كولين استيل ترانسفراز و trkA mRNAs در قسمت جلويي مغز، و بيان mRNA ي عاملِ رشد عصب در هيپوكامپ (مركز ذخيره اطلاعات و حافظه و همچنين ارتباط بين احساسات و حواس ظاهري در مغز) را افزايش مي دهد. 

6- ضد سرطان

 در سال 2007 مطالعه اي روي فعاليت ضد تكثيري ريشه جنسينگ آمريكايي حرارت ديده و تركيبات جينسنوزيدي آن انجام شد و نتايج آن در مجله Planta Medica به چاپ رسيد. با بخاردهي ريشه در دماي 120 درجه سلسيوس، محتوي جينسنوزيد Rg3 كه در مطالعات قبلي به عنوان يك تركيب ضدسرطاني شناخته شده است، به طور قابل توجهي افزايش مي يابد. 
بر اساس مطالعه اي در سال 2003، مصرف طولاني مدت جنسينگ باعث كاهش استرس اكسيداتيو وابسته به سن، در رت مي شود. جنسينگ مي تواند از افزايش توليد اكسيدان و آسيب اكسيداتيو پروتئين مرتبط با سن، در رت ها جلوگيري كند.
در سال 2008، اثرات حفاظت شيميايي ريشه جنسينگ آمريكاييِ تحت فرآيند حرارتي بر سلول هاي سرطاني سينه بررسي و نتايج آن در مجله Anticancer Research به چاپ رسيد. عصاره جنسينگ آمريكايي ممكن است اثرات ضدتكثيري قطعي بر سلول هاي سرطان داشته باشد. در اين مطالعه، ساختار شيميايي هر دو جنسينگ آمريكايي تيمار نشده و حرارت ديده شده و فعاليت هاي ضد تكثيري آن ها بر سلول هاي سرطان سينه انسان ارزيابي شد. در مقايسه با عصاره تيمار نشده، عصاره تحت فرآيند حرارتي (2 ساعت بخاردهي شده) به طور قابل توجهي فعاليت ضدتكثيري را افزايش و به طور قابل توجهي تعداد سلول هاي زنده را كاهش داد. در نتيجه ريشه جنسينگ آمريكايي حرارت ديده به طور قابل توجهي فعاليت ضدتكثيري را افزايش مي دهد و بر ويژگي هاي چرخه سلولي اثر مي گذارد. 

7- ضدپيري

 71 فرد با سن بالاي شصت سال به طور تصادفي به گروه هاي تحت درمان و كنترل تقسيم شدند. به 36 مورد، به عنوان گروه تحت درمان، شربت حاوي تركيبات جنسينگ آمريكايي داده شد و به 35 فرد، شربت حاوي جنسينگ آمريكايي به عنوان گروه كنترل تجويز شد. نرخ اثرگذاري كل بر علائم مرتبط با پيري در گروه تحت درمان 88/89 درصد و در گروه كنترل 68/57 درصد بود كه به طور قابل توجهي با يكديگر تفاوت داشتند. در گروه تحت درمان، سن فيزيولوژيكي (سن و توان عملكردي اعضاء بدن، نه سن شناسنامه اي فرد) از 751/77 به 743/53 كاهش يافت كه نرخ مؤثر آن 68/57 درصد بود. 

8- تنظيم قند خون

 جنسينگ، يكي از گياهاني است كه بنابر فرضيه ها در متابولسيم كربوهيدرات و ديابت شيرين نقش دارد. در سال 2000، يك مطالعه‌ي باليني كوتاه مدت بر روي اثر جنسينگ آمريكايي بر ميزان قند خون بعد از غذا در افراد ديابتي و افراد مبتلا به ديابت شيرين نوع 2 انجام شد و نتايج آن در مجله Archives of Internal Medicine به چاپ رسيد. به اين منظور، 10 فرد غير ديابتي ( با متوسط سن 34 سال) و 9 فرد با ديابت شيرين نوع 2 (با متوسط سن 62 سال) به طور تصادفي 3 گرم جنسينگ يا كپسول هاي دارونما، 40 دقيقه قبل يا همراه با 25 گرم گلوكز خوراكي براي آزمون چالش گلوكز (GCT) دريافت كردند. بر اساس نتايج، هنگامي كه جنسينگ 40 دقيقه قبل از گلوكز خوراكي دريافت شد، كاهش معني داري در قند خون مشاهده شد. جنسينگ آمريكايي ميزان قند خون بعد از غذا را در هر دو گروه مورد مطالعه كاهش داد. در افراد غيرديابتي، به منظور جلوگيري از كاهش قند خون (هيپوگليسمي) ناخواسته، ممكن است اين موضوع كه جنسينگ آمريكايي همراه با وعده غذايي ميل شود، مهم باشد. 
مكانيسم اثر ريشه ي جنسينگ آمريكايي در درمان انواع ديابت نامشخص است. مطالعات نشان داده اند كه جنسينگ آمريكايي توليد انسولين را افزايش و مرگ سلول هاي بتا-پانكراس را كاهش مي دهد. 

9- تنظيم كلسترول خون

 در سال 2012، مطالعه اي روي تأثير جنسينگ آمريكايي قرمز (ARG) بر موش هاي ديابتي انجام شد و نتايج آن در مجله Journal of Food Science به چاپ رسيد. گروه درمان شده با جنسينگ آمريكايي قرمز به طور قابل توجهي سطوح گلوكز خون نسبتا پايين تري را نسبت به گروه كنترل نشان داد. علاوه بر اين، محتويات گليكوژن و ليپوپروتئين با دانسيته بالا (HDL) به طور قابل توجي افزايش يافت در حاليكه سطوح كلسترول پلاسما و غلظت ليپوپروتئين با دانسيته پايين (LDL) به طور قابل توجهي در گروه درمان شده با ARG كاهش يافت. 
در سال 2012 مطالعه اي بر روي اثر جنسينگ بر پروفايل ليپيد و برخي پارامترهاي نشانگر وضعيت ميوكارديال در رت ها ديابتي شده با استرپتوزوتوسين انجام و نتايج آن در مجله The Journal of Basic & Applied Zoology منتشر شد. بر اساس نتايج، استفاده از جنسينگ بهبود قابل ملاحظه اي را در سطوح گلوكز، هموگلوبين گليكوزيله (HbA1C)، انسولين وT3 آزاد (آزمايش سنجش عملكرد تيروئيد) نشان داد. همچنين كاهش قابل توجهي در سطوح كلسترول سرم، تري گليسريدها و LDL ديده شد.

قیمت : 31,000 تومان