عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 28
دیروز : 1
بازدید کل : 8933
دمنوش هل

1- كاهش بوي بد دهان

سينوئل كه از تركيبات عمده ي هل است، خاصيت آنتي باكتريايي و ضدعفوني كنندگي دارد و از آن در درمان و پيشگيري از تنفس بدبو و بيماري هاي لثه استفاده مي شود. اين ماده قادر به از بين بردن باكتري هاي بيماري زاي دهاني است كه مي توانند منجر به ايجاد بوي بد در دهان و عفونت هاي دهاني شوند.

2- بهبود عملكرد معده

روغن تهيه شده از هل براي دستگاه گوارش خيلي مفيد است؛ اثر مليّن دارد و از تهوع و نفخ جلوگيري مي كند. همچنين مانع از اسيدي شدن معده و سوزش سرِدل مي شود. در پژوهشي كه نتايج آن درIndian Journal of Traditional Knowledge منتشر شد، با القاء آسپرين و اتانول در موش هاي صحرايي زخم معده ايجاد شد و اسانس هل به طور چشمگيري از ايجاد آن جلوگيري كرد. محققان معتقدند دليل اين اثر مي تواند كاهش حركات معده اي بر اثر تركيبات موجود در هل باشد، چرا كه تغيير حركات معده مي تواند در توليد و جلوگيري از زخم معده نقش داشته باشد. همچنين نتيجه گيري شد عصاره ي هل مانع توليد بيش از حد برخي محصولات متابوليسمِ آراشيدونيك اسيد(اين گونه محصولات نقش كليدي در ايجاد زخم معده دارند) مي شود. 

3- تنظيم فشار خون

هل از طريق مكانيزم هاي كولينرژيك و اثر بر يون هاي كلسيم، از فشارخون مي كاهد. محققان در آزمايشي شاهد اثر مثبتِ هل بر فشار خون و قلب و عروق افراد مبتلا به مرحله ي ۱ فشار خون بالا بودند. در اين مطالعه كه يافته هاي آن در Indian Journal of Biochemistry and Biophysics منتشر شد، استفاده از 3 گرم پودر هل، به طور چشمگيري فشارخون سيستوليك و دياستوليك را كاهش داد. به بيان محققان، اين اثرِ هل را مي توان به تركيبات آنتي اكسيدان موجود در هل از جمله سينئول، ترپينيل استات، ليمونن، ترپينولن و ميرسن نسبت داد.

4- بهبود عملكرد قلب و عروق

سينئول از تركيباتِ هل است كه اثرات آن بر قلب و عروق بررسي شده است. در آزمايش هاي انجام شده، اين ماده باعث كاهش ميانگين فشار آئورتي شد كه پژوهشگران اين اثر را بيشتر با اتساع عروق مرتبط مي دانند. درپژوهشي كه يافته هاي آن در ژورنال International Journal of Molecular Science چاپ شد، اثر هل بر تغييرات هموديناميك (در ارتباط با جريان خون در بافت ها و اندام ها) و بيوشيميايي القا شده بر اثر ايزوپروترنول در موش هاي آلبينو بررسي و مشاهده شد كه هل توانست اثرات سوء ايزوپروترنول را از بين ببرد. در اين آزمايش ايزوپروترنول باعث كاهش آنتي اكسيدان هاي سوپراكسيددسموتاز و كاتالاز و افزايش پراكسيداسيون چربي شد، ولي تمام اين آثار منفي با مصرف هل خنثي شد. به نظرِ محققان هل مي تواند سبب تأخير بروز سكته ي قلبي در بيماراني شود كه در خطر ابتلا به بيماري هاي ايسكميك قلب (بيماري ناشي از كاهش خون رساني به عضله ي قلب كه اغلب در نتيجه ي انسداد عروق كرونر رخ مي دهد) هستند.

5- بهبود عملكرد كليه

در تحقيقي كه نتايج آن در Benha Veterinary Medical Journal منتشر شد تأثير هل بر اثر سميِ ناشي از  جنتامايسينِ تزريق شده به موش هاي صحرايي بررسي شد. براساس يافته هاي حاصل، هل توانست در برابر تغييرات ساختاري و عملكردي مرتبط با جنتامايسين، از كليه هاي موش ها محافظت كند. اين اثرِ هل به دليل خاصيت آنتي اكسيداني آن است. در اين آزمايش عملكرد كليه با اندازه گيري كراتينين سرم و معيار اوره سنجيده شد. جنتامايسين ميزان كراتينين و مقدار اوره را افزايش داد، ولي وقتي هل پس از آن مصرف مي شد، كاهش چشمگيري در اوره و كراتينين ايجاد مي شد كه اين امر، اثر محافظتي هل بر كليه را نشان مي دهد. همچنين كاربرد هل پس از تزريق جنتامايسين باعث كاهش گلوكز سرم و افزايش پروتئين كل شد كه اين موارد هم اثر محافظتي هل را نشان مي دهند.

6- كاهش وزن

براساس يافته هاي پژوهشي كه در مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران چاپ شده است، مصرف مكمل هل باعث كاهش اندازه ي دور كمر و در نتيجه كاهش چاقي شكمي در افراد مبتلا به پيش ـ ديابت شد. گزارش ها نشان داده اند كه فلاونوئيدها از طريق جلوگيري از فعاليت ليپاز پانكراسي، سبب كاهش جذب چربي ها مي شوند. فلاونوئيدها مي توانند به طور مستقيم بر جايگاه فعال آنزيم اثر بگذارند يا به طور غيرمستقيم با افزايش اندازه ي ذرات چربي، سبب كاهش دستيابي اين مواد به آنزيم شوند. يكي از دلايل احتمالي تأثير فلاونوئيدها بر چاقي مي تواند اثر آنها بر افزايش مقدار آنزيم كارنيتين پالميتوئيل ترانسفراز-۱ (كه در تجزيه ي چربي ها نقش دارد) و كاهش بيان ژن آنزيم هاي دخيل در سنتز چربي ها باشد.

7- بهبود عملكرد كبد

پژوهشگران در آزمايشي كه براي بررسي اثر هل بر كبد انجام دادند ابتدا با استفاده از پاراستامول در كبد موش هاي آلبينو مسموميت كبدي ايجاد كردند و سپس اثر عصاره ي متانولي هل را بر اين مسموميت مطالعه كردند. نتايج اين پژوهش كه در International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences منتشر شد نشان داد كه عصاره ي متانولي هل، از مسموميت كبدي القا شده بر اثر پاراستامول جلوگيري كرد. براي ارزيابي عملكرد كبد مقادير آلانين آمينو ترانسفراز(ALT)، آسپارتات آمينو ترانسفراز(AST)، آلكالين فسفاتاز (ALP) و بيلي روبين كل (TBIL) اندازه گيري شد. استفاده از پاراستامول ميزان ALT، AST ، ALP و TBIL در سرم را افزايش داد ولي وقتي حيوانات، پيش از خوراندن پاراستامول، عصاره ي متانولي دريافت كردند، از افزايش اين تركيبات بر اثر پاراستامول جلوگيري شد. اين تأثيرها مي تواند به دليل بازدارندگي از سيتوكروم P450 (گروهي از پروتئين ها كه در اكسيداسيون مواد نقش دارند) باشد. محققان در پژوهش ديگري كه نتايج آن در مجله ي دانشگاه علوم پزشكي مازندارن چاپ شد هم به نتايج مشابهي دست يافتند.

فلاونوئيدهاي موجود در اين گياه (از جمله كوئرستين) مي توانند با افزايش ظرفيت آنزيم هاي آنتي اكسيداني (گلوتاتيون، گلوتاتيون ردوكتاز، گلوتاتيون پراكسيداز و كاتالاز)، مانع تخليه ي گلوتاتيون در سلول ها شوند. همچنين كوئرستين، لنفوسيت ها را از آسيب ناشي از مواد شيميايي و سمي محافظت مي كند و با جمع آوري راديكال هاي آزاد مانع آسيب به ژنوم و ايجاد جهش در آن مي شود. 

8- آنتي اكسيدان

تركيبات گوناگوني در هل وجود دارد كه داراي خاصيت آنتي اكسيداني هستند و مي توانند مقدار گلوتاتيون كه يك آنتي اكسيدان طبيعي است را در خون افزايش دهند. فلاونوئيد هاي كوئرستين، كمپفرول و لوتئولين از آن جمله اند. در يك پژوهش، مصرف خوراكي هل باعث كاهشMDA (يكي از محصولات پراكسيداسيون ليپيدها) و افزايش گلوتاتيون (نوعي آنتي اكسيدان) در سرم موش هاي صحرايي شد.

9- ضد سرطان

در آزمايشي، مصرف هل از تكثير سلول سرطاني كولون در موش هاي سوري جلوگيري كرد و باعث آپوپتوز سلول ها شد. در اين تحقيق، كاهش دو آنزيم COX-2 (سيكلواكسيژناز-۲) و نيتريك اكسيدسنتاز قابل القا (iNOS) هم بر اثر مصرف هل، مشاهده شد.

يافته هاي حاصل از بررسي اثرِ هل بر بيماري مولتيپل ميلوما (سرطان استخوان) نشان داد، هل مي تواند از حيات و تكثير سلول هاي سرطاني MM جلوگيري كند. تنظيم چرخه ي سلولي نقش مهمي در تكثير سلول، تمايز و مرگ آن ايفا مي كند و اختلال در تنظيم اين چرخه، سبب ايجاد تومورهاي خطرناكي مي شود. برپايه ي اين تحقيق كه نتايج آن در ژورنال Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences منتشر شد، هل سبب اختلال در چرخه ي زندگي اين سلول ها مي شود. همچنين نتايج مطالعه اي كه در ژورنال Journal of Medicinal Food منتشر شد حاكي از اثر مثبت هل بر پوست حيوانات مبتلا به سرطان پوست بود. در اين پژوهش، مصرف خوراكي پودر هل از تعداد تومورها كاست. 

قیمت : 12,500 تومان