عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 38
دیروز : 1
بازدید کل : 8943
دمنوش نعناع

1- بهبود عملكرد دستگاه گوارش

در پژوهشي روي نمونه هاي حيواني مشخص شد كه منتول نعناع از پوشش داخلي معده در برابر اثرات منفي داروهاي مسكن و الكل محافظت مي كند و نقش بالقوه اي در جلوگيري از ايجاد زخم معده ناشي از مصرف الكل يا زياده روي در مصرف مسكن ها دارد. يك مطالعه ي كارآزمايي باليني دوسوكور روي 107 خانم كه سزارين شده بودند در شهرستان سبزوار انجام شد. پيش از مصرف دارو، صداهاي روده شنيده شد. سپس براي بيماران، دارو و دارونما به ميزان 40 قطره در 30 سي سي آب در 3 نوبت تجويز كردند. براساس اين نتايج، مصرف عصاره ي نعناع خروج گاز از معده را كاهش مي دهد.

نورالديني مطالعه اي با عنوان تأثير عرق نعناع بر ميزان ترشح اسيد معده ي موش صحرايي نر در سال 1383 در كاشان انجام داد. اين تحقيق روي 60 موش صحرايي نر انجام شد. يافته ها نشان داد، ميزان ترشح اسيد معده در موش هاي دريافت كننده ي عرق نعناع كاهش معني داري نشان مي دهد. عرق نعناع با دوز 9 ميلي گرم بر كيلوگرم اسيد معده را به ميزان چشمگيري كاهش داد كه با افزايش دوز مصرفي بر تأثير عرق نعنا، بسيار افزوده شد. نتايج نشان داد كه مصرف خوراكي عرق نعناع موجب كاهش برگشت پذيري اسيدمعده ي موش صحرايي مي گردد و به كارگيري آن در بيماران مبتلا به مشكلات گوارشي، براي كاهش مصرف آنتي اسيد توصيه مي شود.

2- ضد درد و ضد التهاب

نتايج پژوهش روي موش هاي آزمايشگاهي نشان مي دهد كه نعناع اثر ضددرد دارد. از اين روي، مشابه داروي ايندومتاسين(داروي ضد التهاب) عمل مي كند.پژوهشي منتشر شده در مجله ي علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان اثر ضددردي و ضد التهابي عصاره ي  نعناع روي موش هاي آزمايشگاهي را بررسي كرد. در اين آزمايش عصاره در دوزهاي20 ،40 ،60 ،90 و120 ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي به موش ها تزريق شد. سپس اثر ضد درد و ضد التهابي آن با استفاده از تست هاي فرمالين و گزيلن تعيين گرديد. نتايج حاصل از تزريق عصاره ي آبي نعناع و مقايسـه ي آنهـا بـا گروه شاهد، تأثير معني داري در كاهش التهاب و كاهش درد در فاز مزمن نشان داد. همچنين گزارش شده كه منتول موجود در عصاره ي آبي نعناع، جريان و انتقال سيگنال درد را مهار مي كند و منجر به كاهش احساس درد مي شود. احتمال دارد آثار ضد التهابي عصاره ي نعناع به دليل مهار سيستم هاي آنزيمي از قبيل مسيرهاي سيكلواكسيژناز و 5 -ليپواكسيژناز در متابوليسم آراشيدونيك اسيد(ماده واسطه ي التهاب) باشد.

مطالعه ي كارآزمايي باليني دو سوكوري هم، با هدف تعيين تأثير اسانس نعناع بر شدت درد پس از سزارين، در شهر سبزوار انجام گرفت. در اين تحقيق ١٠٧ زن سزارين شده(٤٧ نفر گروه دارونما،٦٠ نفر گروه دارو) را مطالعه كردند. دارو و دارونما به ميزان ٣ دوز ٤٠ قطره اي هر ٢٠ دقيقه به زنان خورانده شد و با استفاده از مقياس ديداري، ميزان تأثير اسانس نعناع بر شدت درد ارزيابي شد. يافته ها نشان داد كه ميزان شدت درد در گروه دارو نسبت به گروه دارونما در٢٠ دقيقه ي دوم و٢٠ دقيقه ي سوم و ١٢٠ دقيقه پس از مصرف عصاره ي نعناع به طور معني داري كاهش داشت.

3-ضدآندروژن

ازدياد آندروژن، وضعيت پاتولوژيكي در زنان است كه ابتدا به صورت عضلاني شدن بدن بروز مي كند. پرمويي رايج ترين عارضه اي است كه همراه ازدياد آندروژن مشاهده مي شود. پژوهش هاي اخير در تركيه نشان داده كه دم كرده ي نعناع داراي خواص ضد آندروژني است. خاصيت ضد آندروژني نعناع با تأثير بر استرس اكسيداتيو و كاهش ترشح گنادوتروپين ها از هيپوفيز در ارتباط است. گنادوتروپين ها گيرنده ي پروتئيني را فعال كرده، باعث ارتقاء آنزيم كلسترول سنتتاز مي شوند. كلسترول و LH در توليد تستوسترون نقش دارند. نعناع با كاهش دسترسي به كلسترول و  LH، سبب كاهش تستوسترون مي شود.

گارنت در سال 2010 در پژوهشي نشان داد كه چاي نعناع در كاهش آندروژن ها مؤثر است و اثر ضد آندروژني آن در سندروم تخمدان پلي كيستيك ثابت شد. نتايج اين پژوهش نشان داد ميانگين تستوسترون آزاد و توتال و دهيدروتستوسترون سولفات به طور معني داري در گروه دريافت كننده ي نعناع نسبت به دارونما كاهش يافته است.

 آكداگن و همكاران در سال 2007 پژوهشي با عنوان« اثر چاي نعناع بر سطوح آندروژن زنان مبتلا به هيرسوتيسم» انجام دادند.41 خانم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك وارد اين پژوهش شدند. اين افراد روزانه، به مدت 5 روز، دو فنجان چاي نعناع مصرف كردند. نتايج نشان داد پس از مصرف چاي نعناع، از ميزان تستوسترون آزاد به طور معني داري كاسته شد. كومار و همكاران در سال 2008 در پژوهشي با عنوان«نعناع و تأثير آن بر استرس اكسيداتيو هيپوتالاموس و آنتي آندروژنهاي بيضه در موش نر و تغيير سطح هورمون ها و آنزيم ها» به اين نتيجه رسيدند كه نعناع داراي خواصي است كه سبب كاهش استرس اكسيداتيوها مي شود و بدنبال آن ترشح گنادوتروپين از هيپوفيز كاسته شده ودر نتيجه توليد تستوسترون كم مي شود.

4-ضد ميكروب

پژوهشي با هدف مطالعه ي«ارزيابي فعاليت ضدميكروبي اسانس و عصاره ي آبي نعناع بر رشد باكتري هاي Escherichia coli ،  Staphylococcus aureus انجام شد. اين دو باكتري عامل ايجاد كننده ي بسياري از آلودگي هاي باكتريايي در علم پزشكي و صنعت غذايي هستند. در اين مطالعه بررسي حساسيت باكتري ها به اسانس و عصاره در سه غلظت صفر ،50 و 100 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه اسانس نعناع از رشد هردو باكتري به طرز چشمگيري جلوگيري مي كند. در اين بررسي مشخص شد، باكتري Escherichia.coli  حساسيت بيشتري نسبت به عصاره و اسانس نعناع در مقايسه با  Staphylococcus aureus از خود نشان داد، ضمن اينكه افزايش غلظت اسانس و عصاره سبب افزايش اثر بازدارندگي بر رشد باكتري ها مي شود به گونه اي كه اختلاف معني داري بين غلظت 50 و 100 است.

سينگ و همكارانش در سال 2011 پژوهشي با عنوان« اثر آنتي اكسيداني و ضد باكتريايي نعناع» انجام دادند. اين پژوهش نشان داد كه روغن نعناع اثر ضدباكتريايي قوي داشته كه مي توان آن را با اثر آنتي بيوتيكي جنتامايسين برابر دانست.پژوهشي ديگر در سال 1999روي 66 نفر با سابقه ي ويروس تبخال انجام گرفت كه حداقل چهار بار در سال دچار اين بيماري مي شدند. نتايج حاكي از آن بود كه استفاده از عصاره ي الكلي نعناع باعث مقاومت بيشتر نسبت به اين بيماري شد، و دوره ي التيام در بيماران را هم كوتاه تر كرد.

 5- درمان سرماخوردگي و سرفه

پژوهش ها نشان مي دهد كه منتول نعناع داروي طبيعي ضد احتقان است و به از بين بردن مخاط و خلط گلو كمك مي كند. منتول همچنين اثر خنك كننده دارد و به ويژه به صورت دمنوش به تسكين گلو درد كمك مي كند. همچنين خواص ضد باكتريايي و ضد التهابي نعناع به تسكين التهاب دستگاه تنفسي در افراد مبتلا به آسم و مشكلات تنفسي و تسكين احتقان و سرفه و آلرژي مرتبط با سرماخوردگي كمك مي كند. براساس مطالعات مركز پزشكي دانشگاه مريلند نوشيدن 4 تا 5 فنجان چاي نعناع در روز، بين وعده هاي غذايي، گلودرد و سرفه را تسكين مي دهد.

پژوهش ديگري نشان مي دهد كه اسيد رزمارينيك نعناع توليد لكوترين را مهار مي كند و از خطر ابتلا به بيماري رينيت آلرژيك مي كاهد. 

قیمت : 10,000 تومان