عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 37
دیروز : 9
بازدید کل : 8584
دمنوش گزنه وبرگ زيتون

1- آنتي اكسيدان

تركيبات فنلي موجود در گزنه مي تواند يون هاي فلزي را كَلات كنند(با آنها باند تشكيل دهند) و بدين ترتيب از غلظت آنها در پراكسيداسيون چربي ها بكاهند. عوامل كلات كننده با كاهش پتانسيل رداكس(اكسيداسيون و احياء) سبب تثبيت شكل اكسيدشده ي يون فلزي مي شوند. خنثي شدن H2O2 توسط گزنه را مي توان به تركيبات فنلي آن نسبت داد كه مي توانند به H2O2 الكترون دهند و آن را به آب تبديل و خنثي كنند.

2- مدر

پژوهشي كه نتايج آن در ژورنال Iraqi Journal of Veterinary Sciences منتشر شد، خاصيت ديورتيك(ادرار آور) عصاره ي آبي گزنه در خرگوش ها را نشان داد. كاربرد عصاره ي گزنه در اين حيوانات باعث افزايش حجم ادرار و دفع يون سديم شد. اين اثر گزنه مشابه داروي فروزمايد بود. محققان معتقدند كه مي توان خاصيت ديورتيك گزنه را به اثر بازدارنده ي آن بر پذيرنده ي آدنوزين A1 نسبت داد.

3- بهبود عملكرد كليه

برپايه ي پژوهشي در نشريه ي كومش، عصاره ي گزنه اثرات سمي ناشي از جنتامايسين در موش هاي صحرايي را كاهش داد. جنتامايسين از آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي است كه در درمان عفونت هاي ناشي از باكتري هاي گرم منفي استفاده مي شود و به سبب دارا بودن عوارض جانبي مثل سميت كليوي، استفاده از آن محدود شده است. اين مطالعه نشان داد كه عصاره ي گزنه احتمالاً از طريق كاهش تنش اكسيداتيو و ايجاد اثرات ضد التهابي و گشادكنندگي رگي مي تواند در بهبود اثر سمي جنتامايسين بر كليه مؤثر باشد. عصاره ي گزنه حاوي ليكوپن است كه يك آنتي اكسيدان است و با به دام اندازي راديكال هاي آزاد از نكروز سلول ها(مرگ سلول بر اثر آسيب) جلوگيري مي كند.

4- بهبود عملكرد تيروئيد

تركيبات استروئيدي كه در گزنه هم موجود اند، سبب كاهش پروتئين هاي انتقال دهنده ي هورمون هاي تيروئيدي در سرم خون مي شوند. اين كاهش به نوبه ي خود از ميزان هورمون هاي T3 (تري يدوتيرونين) و T4 (تيروكسين يا تترا يدو تيرونين) مي كاهد. فلاونوئيدها با ممانعت از فعاليت آنزيم تيروپراكسيداز(مسئول بيوسنتز هورمون هاي تيروئيدي) سبب كاهش ميزان اين هورمون ها مي شوند. فلاونوئيدها با ممانعت از فعاليت آنزيم ديديناز نوع 1(آنزيمي كه يد را از اين هورمون ها جدا مي كند و آن را براي سنتز مجدد هورمون، دراختيار غده ي تيروئيد قرار مي دهد) و پيشگيري از معدني شدن يد در سلول هاي تيروئيد باعث تغييراتي در ميزان هورمون هاي تيروئيد هم مي شوند.

5- بهبود عملكرد قلب و عروق

نتايج حاصل از بررسي اثر عصاره ي اتانولي گزنه بر درمان آريتمي(غير طبيعي بودن ضربان قلب) فوق بطني در قلب خرگوش ها، نقش بالقوه ي ضد آريتمي عصاره ي هيدروالكلي اين گياه را نشان داد. يافته ها حاكي از آنند كه احتمالاً گزنه با مهار پمپ سديم-پتاسيم وابسته به انرژي، اثر خود را اعمال مي كند. برپايه ي مطالعاتي كه روي حيوانات آزمايشگاهي انجام شد، عصاره هاي گزنه پروفايل چربي را بهبود مي بخشند و از تجمع پلاكت جلوگيري مي كنند. پلاكت ها در لخته شدن خون نقش دارند و انعقاد نابجاي خون مي تواند باعث سكته ي قلبي شود. عصاره ي آبي برگ گزنه كه به موش هاي صحرايي داده شد از تجمع پلاكتيِ ناشي از ترومبين (فعال كننده ي پلاكت) جلوگيري كرد. به نظر مي آيد فلاونوئيدها مسئول اين قدرت بازدارندگي باشند.

6- بهبود عملكرد كبد

گزنه بر كبد اثر حافظتي دارد. اين گياه يك آنتي اكسيدان قوي است كه راديكال هاي آزاد را مي شكند و سبب كاهش تنش اكسيداتيو مي شود. گزنه، فعاليت آنزيم هاي آريل استراز و كاتالاز را در بافت كبد افزايش مي دهد و مي تواند از فيبروز (ورم اَنساج ليفي) و سيروز كبدي (التهاب شديد كبد) جلوگيري كند. گزنه، اين كار را با  فعاليت هاي آنتي اكسيداني و تنظيم سيستم ايمني انجام مي دهد.

7- بهبود عملكرد روده

گياه گزنه موجب محافظت از مخاط روده ي باريك مي شود. براساس نظر پژوهشگران اين امر مي تواند به سبب بهبود سيستم عصبي با سازوكارهاي كاهش توليد سوربيتول باشد. اين گياه، با كاهش مناسب قند خون از افزايش گلوكز در داخل سلول هم، جلوگيري مي كند و سبب بهبود خون رساني و ترميم بافت ها مي شود. گزنه از تجمع گلوكز و در نتيجه سوربيتول در سلول هاي عصبي كه باعث آسيب اين سلولها مي شود پيشگيري و از بروز نوروپاتي (اختلال در اعصاب) جلوگيري مي كند. در نتيجه، عملكرد سلول هاي عصبي روي پرزهاي روده بهتر شده و آتروفي(تحليل رفتگي) آنها بهبود مي يابد. همچنين با بهبود خون رساني، در ترميم مخاط روده نقش دارد و مي تواند با ترميم پيوستگي مخاط، از ورود پاتوژن ها جلوگيري كند و در نتيجه سبب كاهش فعاليت عوامل التهابي و عوارض ناشي از آن، از قبيل تخريب، خونريزي و نكروز شود.

8- تنظيم قند خون

در آزمايشي مصرف عصاره آبي گزنه به مقدار 250 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن، اثر مثبتي بر كاهش گلوكز خون در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان داشت. در پژوهش ديگري، مقدار گلوكز سرم و مقاومت به انسولين در رت هاي نر پس از مصرف عصاره هيدروالكلي برگ گزنه، كاهش يافت. همچنين مصرف عصاره برگ گزنه در رت هاي ديابتي، سبب افزايش ترشح انسولين از پانكراس و در نتيجه، كاهش قند خون شد. محققان، در پژوهش ديگري كه نتايج آن در سال 2017 در ژورنال Pharm Anal Acta منتشر شد، گزارش كردند كه مصرف خوراكي عصاره آبي گزنه، در مدت زمان شش ساعت، سبب كاهش گلوكز پلاسما در موش هاي سوري ديابتي شد.

 در برخي منابع، گزار شده است كه دليل كاهش قند خون به دنبال مصرف گزنه، اثر اين گياه بر فعاليت سلول هاي بتاي پانكراس، افزايش حساسيت به انسولين يا فعاليت شبه انسوليني اين گياه است. محققان افزايش ترشح انسولين از سلول هاي بتاي جزاير لانگرهانس و يا آزادسازي انسولين از ذخاير آن را مسئول كنترل ديابت مي دانند. برخي هم مكانيسم اين عمل را كاهش آلبومين گليكوزيله و فروكتورآمين مي دانند. عده ديگري اثر گزنه بر مهار آلفاگلوكوزيداز را عامل كاهش قند خون ذكر كرده اند. مكانيزم هاي پيشنهادي ديگر، عبارتند از افزايش مصرف محيطي گلوكز، افزايش سنتز گليكوژن كبدي، بازدارندگي از جذب روده اي گلوكز، كاهش شاخص گلايسمي كربوهيدرات ها و كاهش اثر گلوتاتيون.  مطالعات فيتوشيميايي گزنه، بيانگر حضور تانن ها، ساپونين ها، فلاونوئيدها، آلكالوئيدها و فنل ها در اين گياه هستند. فلاونوئيدهاي كوئرستين و فروليك سيد بر سلول هاي بناي پانكراس اثر دارند و سبب بهبود تكثير اين سلول ها و در نتيجه افزايش ترشح انسولين در رت هاي ديابتي مي شوند.

9- تنظيم كلسترول خون

نتايج آزمايشي كه روي بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد، اثر مثبت عصاره ي گزنه بر وضعيت ليپيدي و فشار خون را نشان داد. در اين آزمايش، عصاره ي گزنه سبب كاهش سطح تري گليسريد و فشار خون سيستولي و افزايش كلسترول مفيد(HDL) شد. محققان معتقدند اين اثرات گزنه مي تواند، به دليل وجود فلاونوئيدها در اين گياه باشد. طبق گفته هاي محققان، ممكن است يكي از سازوكارهاي احتمالي در نتيجه ي مصرف گزنه، افزايش فعاليت ليپوپروتئين ليپاز باشد كه منجر به كاهش تري گليسريد مي شود. ازطرفي، ساپونين و تانن موجود در گزنه مي تواند جذب روده اي چربي را كاهش داده و بامهار كلسترول استراز سبب افزايش نسبتHDL  به LDL شود.

10- تنظيم فشار خون

 پژوهش هاي آزمايشگاهي نشان مي دهند گزنه داراي خاصيت كاهندگي فشارخون است. گزنه موجب گشادي عروق و در نتيجه، كاهش فشارخون مي شود كه اين اثر را به واسطه ي نيتريك اكسيد اعمال مي كند. در پژوهشي روي موش هاي صحرايي، مشخص شد گزنه موجب كاهش فشار خون مي شود. در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲، فشارخون اوليه با مقاومت به انسولين در ارتباط است و افزايش ترشح انسولين و حساسيت به انسولين با تأثير بر استيل كولين منجر به انبساط عروق و كاهش فشارخونقیمت : 9,000 تومان