عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 13
دیروز : 1
بازدید کل : 8918
دمنوش زنجبيل

1- آنتي اكسيدان

نشان داده شده است كه زنجبيل خاصيت آنتي اكسيداني دارد. جينجرول نوعي آنتي اكسيدان موجود در زنجبيل است كه از سلول هاي HL-60 (رده ي سلولي كه به عنوان معيار در ارزيابي تركيبات مضر در سلول ها استفاده مي شود) در برابر تنش اكسيداتيو محافظت مي كند. روغن زنجبيل اثر محافظتي در برابر آسيب DNA ناشي از H2O2 دارد.

2- بهبود عملكرد معده

در مطالعات in vitro (درون شيشه اي) و تحقيقات انجام شده روي حيوانات آزمايشگاهي مشخص شده است كه زنجبيل اثر محافظتي بر معده دارد. محققان در آزمايشي كه در ژورنال World Journal of Gastroenterology منتشر شد، اثر زنجبيل بر حركات معده اي و تخليه ي معده در بيماران مبتلا به سؤهاضمه را بررسي كردند و مشخص شد كه زنجبيل باعث افزايش تخليه ي معده و انقباضات آنتروم(قسمت انتهايي معده) در اين بيماران مي شود. عده اي از پژوهشگران سازوكار اين اثر را ناشناخته دانسته و برخي ديگر، اثر زنجبيل بر سروتونين(ماده اي كه توسط سيستم عصبي ترشح مي شود و در تنظيم حركات معده نقش دارد) را مسئول آن مي دانند.

3-  بهبود عملكرد قلب و عروق

مطالعات in vitro نشان مي دهند كه جينجرول و شوگائول در دوز بالا باعث تقويت قلب مي شوند. جينجرول و شوگائول، بازدارنده هاي آنزيمي بيوسنتز پروستاگلاندين ها (از واسطه هاي شيميايي هستند كه مسيرهاي التهاب را راه اندازي مي كنند)، ترومبوكسان (در انقباض عروق و لخته شدن خون نقش دارند) و لوكوترين (تركيبي كه در واكنش به التهاب ترشح مي شود) هستند.

4- تنظيم فشار خون

در ژورنال Journal of Dental and Medical Science تحقيقي منتشر شد. بر مبناي اين تحقيق، زنجبيل توانست فشار خون سيستوليك و دياستوليك و ضربان قلب را در مردان و زنان كاهش دهد. پيشنهاد شده است كه نقش زنجبيل در كاهش فشار خون از طريق بلوك شدن كانال هاي كلسيم وابسته به ولتاژ اِعمال مي شود.

5- ضد افسردگي

تحقيقي در مجله ي دانشگاه علوم پزشكي مازندارن منتشر شد كه نشان مي داد، زنجبيل در بهبود افسردگي ناشي از ديابت در موش هاي آزمايشگاهي نقش دارد. انتقال دهنده هاي عصبي مختلفي مثل نوراپي نفرين و سروتونين در افسردگي نقش دارند و كاهش غلظت سيناپسي اين مواد منجر به بروز علايم افسردگي مي شود. مطالعات نشان داده اند تغييرات هورموني و نوروشيميايي ناشي از ديابت مي تواند در بروز افسردگي نقش داشته باشد. در شرايط ديابت القا شده با استرپتوزوتوسين در موش ها، غلظت سروتونين، نور اپي نفرين و گابا (ميانجي هاي عصبي) در قسمت هاي مختلف مغز به ويژه قسمت بطني مياني هيپوتالاموس نامتعادل بود و عصاره ي متانولي زنجبيل توانست با آزاد كردن سروتونين، نوراپي نفرين و گابا، غلظت سيناپسي اين نوروترانسميترها را متعادل كند.

احتمالاً عصاره ي متانولي زنجبيل از طريق تقويت عملكرد گابا اثر ضد افسردگي خود را در موش هاي ديابتي اعمال مي كند. تاييد اين فرضيه به انجام آزمايش هاي بيشتري نياز دارد.

6- ضد درد و التهاب

نتايج يك مطالعه نشان داد كه عصاره ي الكلي زنجبيل داراي اثرات ضد التهابي و ضد دردي است. تحقيقات متعددي نشان داده اند كه در سطح سلولي، عصاره ي گياه قادر به تعديل پاسخ هاي ايمني تشديد كننده ي التهاب است. مشخص شده كه بيشتر آثار موردي مثل كاهش چربي يا قند و به خصوص فعاليت هاي ضد سرطاني اين گياه هم از طريق مكانيسم هاي تعديل پروسه هاي التهابي صورت مي گيرد. تركيبات فعال اين گياه مثل جينجرول، شوگائول و كوركومين به خوبي توانايي مهار توليد پروستاگلاندين ها، نيتريك اكسيد و حتي اينترلوكين هاي (نوعي سيتوكين كه توسط گلبول هاي سفيد ساخته مي شود) درگير در التهاب را دارند. افزون بر آن، تركيبات موجود در زنجبيل، آنزيم هاي توليد كننده ي اين واسطه هاي التهابي را مهار مي كنند.

7- بهبود حافظه

نتايج حاصل از پژوهشي منتشر شده در ژورنال Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine حاكي از اثر مثبت عصاره ي زنجبيل بر عملكرد شناختي زنان ميانسال سالم است. در اين مطالعه، زنجبيل ميزان توجه و كارايي فرايند شناخت را در اين افراد بهبود بخشيد. مي توان دليل اين امر را به اثر زنجبيل بر افزايش ميزان نوراپينفرين، اپي نفرين، دوپامين و سروتونين (انتقال دهنده هاي عصبي) در كورتكس و هيپوكامپ نسبت داد.

8- بهبود عملكرد جنسي

در تحقيق منتشر شده در ژورنال Tikrit Medical Journal، اثر زنجبيل بر عملكرد جنسي مردان نابارور بررسي شد. برپايه ي اين تحقيق، مصرف زنجبيل به تعداد و تحرك اسپرم ها افزود و حيات و مورفولوژي آنها را بهبود بخشيد. همچنين باعث افزايش ميزان تستوسترون و گلوتاتيون سرم (تركيب آنتي اكسيداتيو) شد. محققان دليل اين امر را به اثر محافظتي آنتي اكسيداني زنجبيل و اثر آن بر گلوتاتيون و كاهش تنش اكسيداتيو نسبت مي دهند. جينجرول ها و شوگائول ها از تركيبات فنلي مهم در زنجبيل هستند كه خاصيت آنتي اكسيداني دارند.

9- ضد تهوع

آزمايش هاي باليني انساني، اثر زنجبيل در جلوگيري از تهوع ناشي از سفر، جراحي و دوران بارداري را نشان داده اند. برپايه ي برخي تحقيقات باليني، مصرف يك گرم زنجبيل يك ساعت پيش از جراحي از ميزان تهوع و استفراغ در 24 ساعت نخستِ پس از جراحي مي كاهد. سازوكارهاي زيادي براي اثر ضد تهوعي زنجبيل پيشنهاد شده است مثلا ًدر يك مدل جانوري نشان داده شد كه تركيب 6-جينجرول باعث افزايش انتقال مواد در دستگاه گوارش مي شود. همچنين اين تركيب و تركيبات ديگر زنجبيل فعاليت آنتي 5-هيدروكسي تريپتامين (ضد سروتونين) در خوكچه هاي هندي داشتند.

10-بهبود تنفس

زنجبيل غني از جينجرول ها و شاگائول ها است كه بين آنها ۶- جينجرول و ۶- شاگائول مهار كننده هاي پرقدرت ۵-ليپواكسيژناز هستند. زنجبيل توانايي مهار سنتز بعضي از سايتوكين هاي التهابي مانند اينتركولين-۱ و فاكتور نكروز تومور آلفا (TNF-α) را دارد و مي تواند پاسخ هاي مشتق از فعاليت Th1 (نوعي گلبول سفيد كه در سيستم ايمني نقش دارد) را مهار كند. ضمناً مي تواند پاسخ هاي ايمني ناشي ازTh2 را هم مهار كند كه نقش مهمي در ايجاد بيماري آسم دارد.

11- التيام دردهاي آرتروز

در برخي از گزارش ها آمده است كه مصرف زنجبيل مي تواند درد آرتروز را كاهش دهد. پژوهشي نشان داد كه مصرف 250 ميلي گرم عصاره ي زنجبيل به مدت سه ماه از درد آرتروز زانو مي كاهد. بازدارندگي از سنتز پروستاگلاندين ها و لوكوترين (واسطه هاي التهابي) از مكانيسم هاي پيشنهادي براي اثر ضد درد و ضد التهابي زنجبيل است. در برخي از تحقيقات زنجبيل با داروهايي مانند ايبوپروفن مقايسه شده است. در مطالعه اي ديگر،  اثر گلوكزامين و پودر زنجبيل در بهبود باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو مقايسه و مشخص شد مصرف پودر زنجبيل مي تواند با كاهش درد مفاصل زانو مرتبط باشد. مطالعات انجام شده روي مدل هاي حيواني اثر مهاري زنجبيل روي آنزيم هاي Cox-2 (سيكلواكسيژناز) و ليپواكسيژناز را نشان داده اند. در تحقيق ديگري ديده شد كه مصرف زنجبيل خام با دوز 3 گرم در روز حداقل به مدت 3 ماه مي تواند موجب كاهش درد و تورم مفاصل در بيماران مبتلا به بيماري هاي مفصلي شود. پژوهشگران اظهار مي كنند كه تركيبات ضدالتهابي زنجبيل مي تواند موجب مهار شدن پروستاگلاندين هاي التهابي شود. 

12- تنظيم كلسترول خون

مصرف يك گرم زنجبيل سه بار در روز به مدت 45 روز، از ميزان تري گليسريد و كلسترول افرادي كه كلسترولشان بالا بود كاست. در آزمايشي كه نتايج آن در ژورنال Pharmaceutical Science منتشر شد مصرف پودر زنجبيل باعث كاهش ميزان تري گليسريد سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ شد. اثر زنجبيل بر كاهش چربي خون مي تواند به دليل كاهش جذب چربي(مثلاً با كاهش ليپاز پانكراس) و افزايش تبديل كلسترول به اسيدهاي صفراوي باشد. گزارش شده است كه زنجبيل مي تواند از طريق كاهش آنزيم فارنزيل دي فسفات سنتاز كبدي(در توليد كوآنزيم Q10 نقش دارد كه آنتي اكسيداني است كه از پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي جلوگيري مي كند) از بيوسنتز سلولي كلسترول هم، جلوگيري كند.

13- بهبود سندروم روده ي تحريك پذير (IBS)

در بسياري موارد، زنجبيل براي بهبود علايم سندروم روده ي تحريك پذير استفاده مي شود ولي آزمايش هاي زيادي درباره ي اثبات اثر آن بر آي بي اس انجام نشده است. در آزمايشي كه نتايج آن در ژورنال Complementary Therapies in Medicine چاپ شد، زنجبيل باعث كاهش علايم آي بي اس در بيماران مبتلا شد. مشخص شد كه اين اثر به دوز وابسته است و معلوم نيست كه دليل اثر آن ضد التهاب بودن زنجبيل است يا خواص ديگر اين گياه.

14- بهبود ميگرن

در تحقيقي مشاهده شد كه اثر پودر زنجبيل بر درمان ميگرن بيماران، با سوماتريپتان(داروي ضد ميگرن) قابل مقايسه بود، ضمن اينكه آثار جانبي آن هم كمتر از اين دارو بود. در آزمايش ديگري گزارش شد كه درد ميگرن زني ۴۲ ساله با ۱۶ سال سابقه ي ميگرن، پس از مصرف مكمل زنجبيل در رژيم غذايي اش(يك ونيم تا 2 گرم زنجبيل در روز) تسكين چشمگيري داشت.

15- كاهش دردهاي قاعدگي

در تحقيقي كه نتايج آن در Journal of Alternative and Complementary Medicine چاپ شد، اثر زنجبيل با داروي مفناميك اسيد و ايبوپروفن در كاهش درد سيكل ماهانه (ديسمنوره اوليه ) زنان مقايسه شد. ديسمنوره ي اوليه بر اثر توليد بيش از حد پروستاگلاندين ها از بافت اندومتر (پوشش داخلي رحم) به وجود مي آيد.  اين نتايج نشان داد اين دو دارو و زنجبيل تأثير يكساني بركاهش اين  نوع درد دارند. به بيان محققان، مكانيزم عمل اين اثر زنجبيل مي تواند تغيير در سيستم پروستاگلاندين باشد. زنجبيل از طريق بازدارندگي از متابوليسم سيكلواكسيژناز و ليپوكسي ژناز از توليد پروستاگلاندين ها جلوگيري مي كند.

16- كاهش وزن

نظرات متفاوتي درباره ي اثر زنجبيل بر كاهش وزن وجود دارد. برخي از پژوهشگران مصرف زنجبيل بر كاهش وزن را بي اثر مي دانند و به گفته ي برخي ديگر؛ مصرف مكمل اين گياه در كنار رژيم غذايي به مدت هشت هفته مي تواند وزن بدن و اندازه ي دور كمر را كاهش دهد. براساس نتايج آزمايشي كه در ژورنال Metabolism منتشر شد، مصرف زنجبيل، بدون آنكه بر پارامترهاي متابوليك و هورموني اثر منفي بگذارد، باعث چربي سوزي و ايجاد حس سيري در مردان داراي اضافه وزن مي شود.

17- ضد سرطان

براساس يافته هاي حاصل از پژوهشي كه در ژورنال Cancer Prevention Research منتشر شد، زنجبيل مي تواند بر بهبود سرطان روده اثر بگذارد. اين آزمايش روي مخاط روده ي داوطلبان سالم انجام شد و نشان داد كه زنجبيل مي تواند مقدار ايكوزانوئيدها (پيام رسان هاي بيولوژيكي كه در ايمني و التهاب نقش دارند) را كاهش دهد و احتمالاً اين كار را با ممانعت از تبديل اسيد آراشيدونيك به اين مواد انجام مي دهد.

افزايش ايكوزانوئيدهاي التهابي توليد شده توسط COX از نخستين اتفاقاتي است كه در پيشرفت سرطان روده بزرگ روي مي دهد. زنجبيل باعث كاهش COX در شرايط in vitro و كاهش توليد يا تكثير آدنوم (تومور خوش خيم با منشاء بافت غددي) در موش هاي صحرايي شد. مكانيزم عمل اثر زنجبيل در فعاليت ضد سرطاني كاملا شناخته شده نيست ولي به نظر مي آيد با فعاليت آنتي اكسيداني و ضد التهابي تركيبات زنجبيل (جينجرول ها و شوگائول ها) مرتبط باشد. مرگ سلولي آپوپتوزي ايجاد شده بر اثر جينجرول، پارادول و شوگائول در رده هاي سلولي سرطاني انسان و موش هاي سوري نشان داده شده است.

18- تنظيم قند خون 

مدارك كافي درباره ي اثر زنجبيل بر قند خون در افراد ديابتي موجود نيست. برخي تحقيقات حاكي از آنند كه مصرف روزانه ي زنجبيل به مدت هشت هفته از مقدار انسولين كاست ولي اثري بر ميزان قند خون نداشت. به عكس، آزمايش ديگري اثر زنجبيل بر ميزان قند خون و نه انسولين را نشان مي دهد. در آزمايشي كه نتايج آن در ژورنال Pharmaceutical Science منتشر شد، مصرف پودر زنجبيل باعث كاهش گلوكز سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ شد. تضاد موجود در اين نتايج مي تواند به دليل تفاوت در دوز مصرفي يا مدت زمان مصرف زنجبيل باشد. 

مكانيزم كاهش قند بر اثر مصرف زنجبيل مي تواند افزايش بيان ژن GLUT-4 (از ناقلين گلوكز) باشد. به علاوه به نظر محققان جينجرول هاي موجود در زنجبيل، با بازدارندگي از آنزيم هاي مرتبط با ديابت نوع ۲ (آلفا گلوكوزيداز و آلفا آميلاز) ميزان گلوكز خون را تعديل مي كنند. 

قیمت : 8,000 تومان